Schackenborg Fondens projekter

Schackenborg Fondens projekter

Schackenborg Fonden har dels som formål at bevare de historiske bygninger og dels at åbne mere op for slot og park og herunder for oplevelser og arrangementer. På denne baggrund har Fonden i 2016 igangsat to væsentlige renoveringsprojekter:

Slotstrappen skal renoveres

Den store indre slotstrappe er af central betydning for slottes anvendelse. Som led i en omfattende modernisering i 1750-erne blev trappens murpille fjernet for at opnå en moderne baroktrappe med durchsicht. Til erstatning for murpillen forsynede man trappeløbene med vanger m.v., som skulle holde trappen på plads. Som et resultat af denne meget indgribende konstruktionsændring, er der sket større sætninger og skader, og der er nu behov for dels at sikre trappen mod yderligere forfald, dels om muligt at gøre trappen mere gangbar ved at delvist at oprette skævheder og skader.

Her ses det åbne forløb, hvor der før 1750’erne i stedet var en muret søjle.

Hestestalden skal være fremtidigt besøgscenter

Hestestalden er et meget væsentligt element i Schackenborgs samlede kulturmiljø, beliggende vis-a-vis anlæggets portbygning. Hestestalden udnyttes i dag i meget begrænset omfang og anvendes pt. til opbevaring/deponering. Men Hestestalden er intakt og tilstandsmæssigt er der tale om en velbygget, solid bygning. Projektets formål er at transformere bygningen, således at den i nær fremtid får et betydeligt mere udadvendt liv. Staldbygningen indgår som et stærkt aktiv i den forbindelse. Stalden tænkes indrettet med en række nye funktioner som besøgscenter, butik, cafe, møderum, toiletter mv.

Restaureringsfagligt er Hestestalden ikke ukompliceret. Omvendt besidder bygningen store kvaliteter, som danner et vældigt godt grundlag for en ny, fremtidig anvendelse. Her på hjemmesiden vil projektet kunne følges fra start til slut.